المواطنون
التنمية والأستثمار
السياحه
الخدمات
   
المواطنون > المواطنين > قضايا محلية للنقاش > تنمية وسط سيناء > SEO là gì? Tầm quan trọng của SEO
عنصر جديدعنصر جديد

الاسم

SEO là gì? Tầm quan trọng của SEO 

التعليق

SEO là gì?

SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), là một quy trình nâng cao thứ hạng của website trên các công cụ tìm kiếm giúp người dùng có thể tìm thấy trang web dễ dàng hơn trên bảng kết quả tìm kiếm.

Vị trí hiển thị của SEO trên bảng xếp hạng tìm kiếm Google

Vị trí hiển thị của SEO trên bảng xếp hạng tìm kiếm Google

Trong bảng kết quả tìm kiếm thì SEO đứng dưới các vị trí của quảng cáo Adwords (hiện tại các kết quả Adword sẽ có chữ “Quảng cáo” xuất hiện trên mẫu quảng cáo). Các kết quả SEO có được sau 1 quá trình nỗ lực tối ưu và đạt được các thứ hạng phổ biến thường được gọi từ TOP 1 đến TOP 10 (vị trí số 1 đến vị trí số 10 trên 1 trang)

SEO là làm tất cả các công việc để cải thiện thứ hạng trên bảng kết quả tìm kiếm (SERP) của công cụ tìm kiếm một cách miễn phí.
 
Xem thêm:

Rút gọn link

Content marketing là gì?

Audit Content là gì?

AMP là gì?

Kích thước ảnh bìa Facebook

Khóa học SEO tiêu chuẩn

https://my.bankstreet.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Learning_Through_Collaboration/Student_Papers_and_Projects.jnz?portlet=Student_Discussion&screen=PostView&screenType=change&id=dc2f67d4-33fd-4b43-a178-2b4480aa07a8

https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fvirtualmente_old%2Fcibercultura%2FLists%2Fcomentariossugerencias%2FItem&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View=%7BEAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8%7D&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=SEO%20l%C3%A0%20g%C3%AC

https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fvirtualmente_old%2Fcibercultura%2FLists%2Fcomentariossugerencias%2FItem&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View=%7BEAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8%7D&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=SEO

https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=686f7478-53f1-48bd-bdbe-3fad060e4f53

https://my.macc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/5INE_STUDENTS_GOSSIP/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=2ee9fdb9-19dd-4477-a349-7ce667ab9c29

https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=SEO%20l%C3%A0%20g%C3%AC%3F%20t%E1%BA%A7m%20quan%20tr%E1%BB%8Dng%20c%E1%BB%A7a%20SEO%20trong%20marketing

https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=SEO%20Writing%20l%C3%A0%20g%C3%AC%3F

http://infomobility.tirana.gov.al/web/vietmozacademy/home/-/blogs/seo-la-gi-tam-quan-trong-cua-seo-trong-marketing?_33_redirect=http%3A%2F%2Finfomobility.tirana.gov.al%2Fweb%2Fvietmozacademy%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://infomobility.tirana.gov.al/web/vietmozacademy/home/-/blogs/119260

http://www.lassencollege.edu/support-lcc/Lists/Alumni%20Registration%20List/AllItems.aspx?View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=First%5fx0020%5fName&FilterValue1=VietMoz

https://kansascity.feb.gov/forums/topic/kc-rice-slice-forum/page/149/#post-86279

https://kansascity.feb.gov/?post_type=topic&p=86278

SEO là gì?

SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), là một quy trình nâng cao thứ hạng của website trên các công cụ tìm kiếm giúp người dùng có thể tìm thấy trang web dễ dàng hơn trên bảng kết quả tìm kiếm.

Vị trí hiển thị của SEO trên bảng xếp hạng tìm kiếm Google

Vị trí hiển thị của SEO trên bảng xếp hạng tìm kiếm Google

Trong bảng kết quả tìm kiếm thì SEO đứng dưới các vị trí của quảng cáo Adwords (hiện tại các kết quả Adword sẽ có chữ “Quảng cáo” xuất hiện trên mẫu quảng cáo). Các kết quả SEO có được sau 1 quá trình nỗ lực tối ưu và đạt được các thứ hạng phổ biến thường được gọi từ TOP 1 đến TOP 10 (vị trí số 1 đến vị trí số 10 trên 1 trang)

SEO là làm tất cả các công việc để cải thiện thứ hạng trên bảng kết quả tìm kiếm (SERP) của công cụ tìm kiếm một cách miễn phí.
 
Xem thêm:

Rút gọn link

Content marketing là gì?

Audit Content là gì?

AMP là gì?

Kích thước ảnh bìa Facebook

Khóa học SEO tiêu chuẩn

https://my.bankstreet.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Learning_Through_Collaboration/Student_Papers_and_Projects.jnz?portlet=Student_Discussion&screen=PostView&screenType=change&id=dc2f67d4-33fd-4b43-a178-2b4480aa07a8

https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fvirtualmente_old%2Fcibercultura%2FLists%2Fcomentariossugerencias%2FItem&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View=%7BEAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8%7D&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=SEO%20l%C3%A0%20g%C3%AC

https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fvirtualmente_old%2Fcibercultura%2FLists%2Fcomentariossugerencias%2FItem&InitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View=%7BEAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8%7D&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=SEO

https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=686f7478-53f1-48bd-bdbe-3fad060e4f53

https://my.macc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/5INE_STUDENTS_GOSSIP/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=2ee9fdb9-19dd-4477-a349-7ce667ab9c29

https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=SEO%20l%C3%A0%20g%C3%AC%3F%20t%E1%BA%A7m%20quan%20tr%E1%BB%8Dng%20c%E1%BB%A7a%20SEO%20trong%20marketing

https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/AllItems.aspx?&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence&View={34199EAE-9B5E-4202-91A7-B433F10C7B61}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=SEO%20Writing%20l%C3%A0%20g%C3%AC%3F

http://infomobility.tirana.gov.al/web/vietmozacademy/home/-/blogs/seo-la-gi-tam-quan-trong-cua-seo-trong-marketing?_33_redirect=http%3A%2F%2Finfomobility.tirana.gov.al%2Fweb%2Fvietmozacademy%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://infomobility.tirana.gov.al/web/vietmozacademy/home/-/blogs/119260

http://www.lassencollege.edu/support-lcc/Lists/Alumni%20Registration%20List/AllItems.aspx?View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=First%5fx0020%5fName&FilterValue1=VietMoz

https://kansascity.feb.gov/forums/topic/kc-rice-slice-forum/page/149/#post-86279

https://kansascity.feb.gov/?post_type=topic&p=86278

https://www.thorntonco.gov/government/communications/Lists/bulletinboardrequestform/DispForm.aspx?ID=7147

مرفقات
تم إنشاء في 11/06/2021 05:22 ص  بواسطة  
تم إجراء آخر تعديل في 11/06/2021 05:22 ص  بواسطة  
الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 0.98 ميجا الحجم : 19.8 ميجا

لتصفح أفضل للموقع استخدم Internet Explorer وبدقة وضوح للشاشة لا تقل عن  1280×768

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع